Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw verzoek in principe niet weigeren.

Ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever

U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat.
 
In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen. U bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer u het verlof opneemt.

Werkgever mag ouderschapsverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag in principe uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt uw werkgever met u over een andere verdeling van de verlofuren.

Werkgever kan partnerverlof niet weigeren

Als u na het kraamverlof 3 dagen ouderschapsverlof opneemt, kan uw werkgever dit niet weigeren. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd.

Werkgever oneens met verdeling ouderschapsverlof

Als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt, mag uw werkgever de indeling van de verlofuren na overleg met u wijzigen. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als u het echt niet eens bent met de verdeling, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter.

Ouderschapsverlof stopzetten of onderbreken

U kunt uw werkgever verzoeken om uw ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken als:

  • u zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof wilt opnemen. Uw werkgever heeft 4 weken de tijd om te reageren, maar hij mag uw verzoek niet weigeren;
  • er sprake is van onvoorziene omstandigheden (iedere andere omstandigheid dan zwangerschaps- en bevallingsverlof). Uw werkgever moet binnen 4 weken reageren. Hij mag uw verzoek alleen weigeren als stoppen van uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.
Verval overblijvend ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof dat u overhoudt na stopzetting of onderbreking vervalt in de volgende situatie:

  • u heeft uw ouderschapsverlof al voor 1 januari 2015 met uw werkgever afgesproken, én
  • u stopt of onderbreekt het verlof door onvoorziene omstandigheden (iedere andere omstandigheid dan zwangerschaps- en bevallingsverlof), maar u blijft voor dezelfde werkgever werken.
  • Eventuele delen van het verlof waarover u na 2014 afspraken heeft gemaakt met uw werkgever, vervallen niet.
Tijdelijk andere werktijden na ouderschapsverlof

Na afloop van uw ouderschapsverlof gaat u weer terug naar uw oorspronkelijke werktijden. U heeft de mogelijkheid deze werktijden (arbeidstijdpatroon) tijdelijk aan te passen. Daarbij blijft het aantal uren dat u werkt hetzelfde als voor uw ouderschapsverlof.
 
U kunt uw werktijden 1 jaar aanpassen. Als uw werkgever akkoord gaat, kan deze periode langer duren.
 
U vraagt de tijdelijke aanpassing van uw werktijd aan bij uw werkgever. Dit doet u 3 maanden voordat uw ouderschapsverlof afloopt. Uw werkgever moet hier uiterlijk 4 weken voor het einde van uw verlof op reageren. Hij mag uw verzoek weigeren.